Naložbe 0,5% 2017

Možnost namenitev 0,5% dohodnine

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošne koristne namene po zakonu se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZDoh-2 vlada določa z Uredbo o namenitvi dela dohodnine  za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07) podrobnejši način izvajanja namenitev ter objavlja seznam upravičencev do donacij po tem členu. Skladno s prvim odstavkom 2. člena uredbe so upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina, upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena ZDoh-2.

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe na podlagi Sklepa Vlade RS o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 izpolnjuje pogoje za upravičenca po Zakonu o dohodnini za leto 2013 in naprej.

Namenitev ne pomeni klasične donacije, saj je za zavezance namenitev brezplačna, ker bi sicer sredstva ostala v državnem in proračunih lokalnih skupnosti.

Kljub temu ostaja v Sloveniji letno znaten delež sredstev ne-namenjen (približno 5 mio EUR letno oz. več kot polovica možnih sredstev).

Predstavitev programa "Naložbe 0,5% 2017"

"Naložbe 0,5% 2017" je program, ki ga izvaja Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.

Program je namenjen zbiranju sredstev iz 0,5% dohodnine za financiranje sklada družbenih naložb (SDN05), ki deluje v okviru Sklada 05.

Sklad 05 je od leta 2012 do konca leta 2016 izvajal program Naložbe 0,5%, v okviru katerega smo s preko 170 partnerji odprli za več kot 2,0 mio EUR družbenih naložb. Septembra 2016 smo začeli z izvajanjem programa "Naložbe 0,5% 2017".

DAVČNI ZAVEZANCI, DONATORJI IN PARTNERJI

Dohodnino lahko Skladu 05 nameni fizična oseba (davčni zavezanec – donator). Kdo je davčni zavezanec določa davčna zakonodaja ter posebni zakoni (npr. dodatne informacije glede zavezancev, ki prejemajo pokojnino so na voljo na spletni strani SPIZa).

Za uspešno zbiranje dohodninskih namenitev lahko Sklad 05 sodeluje s fizičnimi ali pravnimi osebami in drugimi organizacijami (partnerji in naložbeni partnerji), ki podpirajo namene Sklada 05 in sodelujejo pri organiziranem zbiranju dohodninskih namenitev.

ZBIRANJE SREDSTEV IN NASLAVLJANJE DAVČNIH ZAVEZANCEV

Sklad 05 za zbiranje dohodnine naslavlja davčne zavezance. Dikcija, ki jo Sklad 05 uporablja pri naslavljanju javnosti:

"Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe vas vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen. Sklad 05 zbrana sredstva nameni  v SDN05. Več informacij o delovanju Sklada 05 najdete na www.sklad05.si."

Zavezanci namenitev opravijo z izpolnitvijo zahteve za namenitev (splošni vzorec zahteve za namenitev). Zahtevo izpolnijo, podpišejo in pošljejo na naslov Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj. Zahteve zbiramo do (praviloma) 15. decembra tekočega leta, potem pa jih Sklad 05 odda davčnemu uradu.

Namenitev zavezanca je trajna (velja do preklica oz. nove oddaje).

UPORABA ZBRANIH SREDSTEV

Sklad 05 zbrana dohodninska sredstva pridobi s strani FURSa v naslednjem tekočem letu, praviloma jeseni (npr. septembra 2018 za dohodninsko leto 2017).

Pridobljena kot tudi pričakovana sredstva Sklad 05 uporabi za delovanje lastnega sklada družbenih naložb (SDN05). Pri tem Sklad 05 jamči, da bo vsaj 90% zbranih sredstev v SDN 05 uporabljenih za lastno dejavnost SDN05 in sicer je uprava določila naslednje kategorije namenov, ki se štejejo za lastno dejavnost SDN05:

 1. Naložbe za razvoj nevladnih organizacij
 2. Naložbe v dejavnosti nevladnih organizacij
 3. Naložbe v družbeno podjetništvo in inovacije
 4. Naložbe v splošno koristno infrastrukturo in opremo
 5. Naložbe v splošno koristne programe
 6. Naložbe v ljudi

Sklad 05 vsakoletno določi posamične namene financiranja. Predloge za financiranje lahko pridobi tudi na podlagi javnega poziva ali sodelovanja z neprofitnimi organizacijami.

Primeri največjih posamičnih naložb iz sredstev zbranih z dohodnino v letu 2016 (po kategorijah od 1-6):

 1. SDN Sklad za hitre premostitvene kredite za nelikvidne nevladne organizacije (5.000 EUR, znotraj Sklada 05)
 2. Sofinanciranje evropskega projekta I.D.E.A.S. (5.000 EUR, raznolikost v zaposlovanju, prejemnik SKUP – Skupnost privatnih zavodov)
 3. Sofinanciranje patenta za družbeno inovacijo WoodBelt (3.150 EUR, znotraj Sklada 05)
 4. Oprema za zdravljenje (6.053 EUR, Bolnišnica za porodništvo in ginekologijo)
 5. Izvajanje programa varstva živali (3.536 EUR, Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana)
 6. Humanitarna pomoč invalidni osebi za rešitev stanovanjskega položaja (6.667 EUR, invalidna oseba)

PREGLEDNOST IZVAJANJA PROGRAMA »NALOŽBE 0,5% 2017«

Sklad 05 zagotavlja, da se sredstva SDN05 varno, pregledno in učinovito namenjajo za financiranje splošno koristnih namenov.

Sklad 05 o porabi lastnih naložbenih sredstev DNS poroča na spletnih straneh ter v letnih poročilih skladno z standardi preglednega finančnega poslovanja mednarodnih organizacij, katerih član je Sklad 05 ter lastnimi pravili preglednega delovanja.

Sklad 05 razvija načine za ocenjevanje družbenega učinka (Social Impact) naložbenih sredstev SDN05.

Sodelujte v programu "Naložbe 0,5% 2017"

Sodelujete lahko kot davčni zavezanec - donator in sicer tako, da nam namenite dohodnino, zbrana sredstva bodo namenjena za sklad družbenih naložb SDN05. Namenitev vas nič ne stane, izpolnite le zahtevo za namenitev, jo podpišite in pošljite na naslov Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj. Zahteve zbiramo do (praviloma) 15. decembra tekočega leta, potem pa jih Sklad 05 odda davčnemu uradu.

Veseli pa bomo tudi če postanete partner pri organiziranem zbiranju dohodninskih namenitev za naš sklad SDN05.

Koristno

OSNUTKI POGODB, ZAHTEV, POROČIL

1. Osnutek - povabilo za namenitev dohodnine, oktober 2016

2. Osnutek - poročilo o namenski porabi sredstev, december 2016

POROČILA

2016

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2016 (verzija 15.12.2017)

2. Informativno poročilo o zbranih zahtevah za leto 2016 (14.1.2017)

2015

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2015 (september 2016)

2. Informativno poročilo o zbranih zahtevah za leto 2015 (25.1.2016)

2014

Število zbranih zahtev za leto 2014: 3.334

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2014 (21. september 2015)

2. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece junij, julij, avgust 2014 (št. 1620-85410292-180915)

2013

Število zbranih zahtev za leto 2013: 1.943

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2013 (1. oktober 2014)

2. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece junij, julij, avgust 2013 (št. 1612-85410292-190914)

3. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece september, oktober, november 2013 (št. 1612-85410292-051214)

4. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece december 2013

2012

1. Končno poročilo o izvajanju programa Naložbe 0,5% v pilotnem letu 2012 (7 partnerjev)

2. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece junij, julij, avgust 2012 (št 1612-29724279-200391, pogodbeni partner za leto 2012 je Društvo Mladinski ceh)

3. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece september, oktober in november 2012 (št: 1612-29724279-201213, pogodbeni partner za leto 2012 je Društvo Mladinski ceh)

Informacije

Za vse dodatne informacije smo na voljo po elektronski pošti:

info@sklad05.si  ter na GSM:

+ 386 41 684 182 (Primož Šporar)

Copyrights © 2020 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.