Turizem z učinkom - Impact Turism

Predstavitev

Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o. skupaj s partnerjem Liberty International Adriatic razvija program »Impact Turism«.

Program »Impact Turism« (v slovenskem jeziku »Družbeni turizem« oz. t.i. turizem z učinkom) je namenjen oblikovanju inovativnih turističnih produktov, ki gostom (obiskovalcem) omogočajo doseganje pozitivnega družbenega učinka (Social Impact) z njihovim vključevanjem v izvajanje splošnokoristne dejavnosti, ki se praviloma izvaja v okviru neprofitnih organizacij na številnih področjih družbenega življenja (sociala, zdravstvo, šport, kultura, varstvo okolja itd.). Pri tem za nas ni odločilno ali so partnerji iz zasebnega ali javnega sektorja, ključna je splošna koristnost izvajane dejavnosti.

Od avgusta 2015 ima Turizem z učinkom samostojno spletno stran www.impact-tourism.net.

Produkti turizma z učinkom

V poštev pridejo številne dejavnosti, bistvo je da so splošno koristne. Obenem je želeno, da so zanimive za goste, po možnosti inovativne ter gostom ponudijo dodano vrednost, ki je morda na trgu pri klasičnih produktih ni mogoče »kupiti«, kar pritegne posebno pozornost in interes.

Pomoč in druženje pri izvajalcih socialno varstvenih programov (domovi za starejše, varstveno delovni centri itd.), vključevanje v preventivne dejavnosti, pomoč pri izgradnji ali vzdrževanju turistične in druge lokalne infrastrukture itd. itd. Pri možnostih skoraj ni meja. Del produkta je lahko tudi osveščevalne narave, nujno pa je vključevanje »akcijskega« dela, kjer gosti konkretno delo tudi oddelajo oz. sodelujejo pri izbrani konkretni splošno koristni oz. družbeno podjetniški dejavnosti.

Pri planiranju tovrstnih produktov v pilotnem obdobju ločujemo med tremi skupinami, dejavnosti med njimi se da  tudi smiselno kombinirati:

IMPACT WORK

Tu gre pretežno za opravljanje različnih splošno koristnih del. Gostje sodelujejo pri urejanju turistične ali druge infrastrukture, vključeni so v delovne akcije za varovanje okolja itd. Del dejavnosti je lahko informativne, osveščevalne in preventivne narave.

 1. Delo na eko-socialnih kmetijah, izvajanje dejavnosti na področju ekološkega kmetijstva, ekološke predelave, tradicionalnega graditeljstva in nege krajine. Vse te dejavnosti povezujemo skozi dejavnosti ekološkega turizma (npr. Korenika)
 2. Ureditev gozdne učne poti (npr. Bohinj)
 3. Počistimo obalo in ohranimo delfine v slovenskem morju (npr. Morigenos)
 4. Ureditev turistične infrastrukture (npr. Logarska dolina)

IMPACT ACTIVITIES

Tu gre za družabne, kulturne, športne, rekreativne, zabavne in druge dejavnosti in dogodke, ki se jih gostje udeležijo ali organizirajo v sodelovanju s partnersko organizacijo. Praviloma vključuje sodelovanje ranljivih skupin (invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju itd.) oz.  dejavnosti, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju. Gostje pri izvajanju pridobijo znanja, veščine in izkušnje, ki so jim sicer težko dosegljive in jim pomagajo v delovnem okolju.

Dejavnosti so lahko organizirane v obliki iger, predstav, družabnih dogodkov itd. Lahko so v obliki tekmovanj in imajo tudi element stave. Učinek je družbeni (druženje, izmenjava itd.) ali/in dohodkovni.

Primeri:

 1. Impact Theather - gostje v sodelovanju z lokalno gledališko skupino v 4-6h pripravijo brezplačno gledališko predstavo za otroke, odrasle, ulično gledališče itd. S predstavo zbirajo donacije za družbeno koristen namen.
 2. Building Bridges - preživljanje prostega časa s člani, uporabniki partnerske organizacije (npr. izlet z uporabniki partnerske organizacije)
 3. Impact Team Building – izvajanje skupnih dejavnosti v inovativni obliki (npr. po razdelitvi vlog gostje v zgodovinskih oblačilih izvajajo splošno koristne dejavnosti in opravila na gradu – urejanje, čiščenje itd., pomembna izkušnja spremenjenih vlog)
 4. Impact Hunt – priprava in lov za zakladom, oblikovanje mešanih ekip (med člani partnerja in gosti), pomaga pri razvoju komunikacijskih veščin (npr. udeleženca ne govorita jezika), nagrada se nameni za družbeno koristen namen.
 5. Accept the challenge - igre brez meja, tekme itd., kjer partnerska organizacija določi dejavnost, gostje vplačajo štartnino in tekmujejo z lokalnimi ekipami, izkupiček gre v družbeno koristen namen.

IMPACT INNOVATION/EXPERIMENT

Gre za dejavnosti pri katerih so gostje integrirani v dejavnosti za reševanje lokalnih družbenih problemov, največkrat povezanih z ranljivimi skupinami oz. negativnim vplivom na lokalni razvoj. S svojim znanjem, izkušnjami, materialnimi in finančnimi sredstvi gostje v moderiranem postopku pomagajo pri reševanju družbenih problemov ter iskanju socialno podjetniških idej za njihovo reševanje. Pri tem iščemo povezavo med dejavnostmi naročnika in družbenim problemom.

Gostje so lahko tudi del družbenega experimenta, s čimer pomagajo pri uvajanju in vrednotenju sprejemljivosti družbenih inovacij ter socialno podjetniških projektov. Gostje pri tem lahko pridobijo znanja, občutke, veščine in izkušnje, ki so jim sicer težko dosegljive in jim pomagajo v delovnem okolju. Eksperiment vključuje tudi samoevalvacijo izkušnje s strani gostov.

Primeri:

 1. Impact Donation - v sodelovanju  s člani partnerske organizacije (kot del iste ekipe, za skupno identiteto imajo majice) gostje na ulici npr. 4h zbirajo finančna sredstva za družbeno koristen namen. Gostje naslavljajo turiste iz tujine za donacijo, predstavniki partnerske organizacije domače obiskovalce za 0,5% dohodnine ali donacijo za družbeno koristen namen.
 2. Impact  - gostje na ulici v sodelovanju s predstavniki partnerske organizacije 4h nudijo pomoč pri opravi opravkov za ranljive skupine (npr. starejši, nosečnice itd.). Ponudijo jim lahko npr. plačilo kave ter opravo opravka namesto njih. Po izvedenem opravku predlagajo namenitev donacije ali 0,5% dohodnine za uspešno opravljen opravek, ki se nameni za družbeno koristen namen.
 3. Gostje skupaj s predstavniki partnerske organizacije v 3h naredijo načrt, s kakšno dejavnostjo bodo skupaj v 3h zbrali čim več sredstev za družbeno koristen namen ter dejavnost tudi izvedejo.
 4. IKT podjetje pomaga pri razvoju uporabne aplikacije za mobilni telefon za potrebe uporabnikov partnerske organizacije.

Pilotni program 2014/2015

V pilotnem obdobju v letih 2014 in 2015 bomo v Brez dobička program izvajali za goste, ki prihajajo zlasti iz tujine v okviru potovanj, ki jih organizirajo njihova podjetja, bodisi z namenom krepitve odnosov v okviru podjetja, kot nagrada za uspešno poslovanje ali z drugim namenom. Program je zasnovan tako, da bo skušal povezati ponudnike z naročniki, ki imajo strateški interes za določeno dejavnost v okviru njihovega družbeno odgovornega poslovanja (CSR).

Praviloma prihajajo gosti v skupinah po 10-100 ljudi, včasih tudi manj, nekatere skupine so lahko precej večje. Praviloma prihajajo za 3-5 dni. V okviru pilotnega programa v letu 2014 lahko v sodelovanju s turistično industrijo predvidoma zagotovimo 50-70 skupin. Praviloma imajo skupine primarni interes za obisk v sezonskem obdobju april – oktober, nekateri tudi v zimskem obdobju.

Primarni interes za izvajanje programov je na osi Gorenjska (Bled) – Ljubljansko območje – obala. Kljub temu imamo velik interes, da za daljše programe (npr. 6-8h) vključimo tudi partnerje, ki imate interes in ste iz drugih koncev Slovenije.

Ključnega pomena je, da so predlagani produkti zanimivi za turiste in inovativno oblikovani.

Finančni vidik

Brez dobička d.o.o. skladno s poslovnimi načrti v sodelovanju s partnerji razvija družbeni turizem kot turistični produkt. Posledično  bodo produkti družbenega turizma trženi in plačljivi na trgu. Sredstva bodo namenjena celostnemu razvoju (mehanizmi indeksiranje družbenega učinka tovrstnega turizma, promocija, zagotavljanje kakovosti itd.).

Zainteresirani izvajalci, ki boste z nami podpisali pogodbo o sodelovanju boste za izvajanje vaših produktov s strani Brez dobička plačani. Pogodbe bomo podpisovali z neposrednimi izvajalci, ki zagotovijo izvedbo v okviru njihove dejavnosti (z morebitnim sodelovanjem drugih ponudnikov, če je to koristno in potrebno).

Informacije

Vse informacije dobite na GSM 041 684 182 (Primož Šporar) ter na info@brezdobicka.si.

Seznam produktov turizma z družbenim učinkom, ki jih podpira Sklad 05

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.