05 Naložbe za Mlade

Predstavitev

05 Naložbe za mlade je oblika financiranja, ki pomeni mladim prilagojen program »Naložbe 0,5%«, s katerim mladi (med dopolnjenim 15. in pred dopolnjenim 30. letom) s pomočjo Sklada 05 naslovijo posameznike iz socialnega omrežja mladih in splošne javnosti za namenitev dohodnine in si s tem zagotovijo dopolnilni vir financiranja.

S tako pridobljenimi sredstvi Sklad 05 financira družbene naložbe (Social Investment) v mladega partnerja ali partnerko (v nadaljevanju partnerja), s katerimi mladi partner pridobi znanja, kompetence in praktične izkušnje.

Takšne naložbe v mlade partnerje so npr.:

* štipendije za kritje stroškov šolanj in usposabljanj (vključuje formalna kot tudi neformalna usposabljanja tako v Sloveniji kot tudi v tujini)

* stroški povezani z opravljanjem prostovoljnega ali drugih oblik neplačanih pripravništev

* stroški samozaposlitve ali drugih oblik aktivacije mladega partnerja

* drugi stroški, ki prispevajo k znanju, kompetencam in izkušnjam mladega partnerja

* stroški razvoja ideje za rešitev družbenega problema, ki bi jo želel razviti mladi partner (materialni stroški, plačila strokovnjakov itd.)

* stroški zagona podjema za rešitev družbenega problema, ki ga želi rešiti mladi partner (ustanovitev organizacije, investicijski stroški itd.)

Kako do naložbe v 3. korakih?

1. Korak

Če želiš sodelovati nam pošlješ na naš elektronski naslov info@brezdobicka.si elektronsko pošto s:

* tvojimi podatki (ime, priimek, starost, naslov)

* kratko predstavitvijo namena (npr. štipendija) za katerega bi porabil sredstva

* želeno višino naložbe, ki bi jo potreboval (npr. mesečni znesek 50,00 EUR)

2. Korak

Uprava Sklada 05 odobri namen, Sklad 05 pa bo s tabo sklenil pogodbo o sodelovanju.

Če je mladi partner dopolnil 15 let potem za sklenitev pogodbe ni potrebno soglasje njegovih staršev, saj lahko praviloma sam sklepa pravne posle (izjema so lahko življenjsko pomembnejši posli ali posli, za katere veljajo posebne zakonske omejitve). Sklad 05 brez pisnega dovoljenja mladega partnerja tudi ne daje podatkov staršem ali drugim osebam o vsebini pogodbe ali višini financiranja mladega partnerja (varstvo osebnih podatkov mladega partnerja). Sklad 05 priporoča mlademu partnerju, da se pred sklenitvijo pogodbe posvetuje s starši oz. drugimi skrbniki, ki prispevajo k popolnemu razumevanju vsebine pogodbe.

3. Korak

Sklad 05 pripravi dokumentacijo

* zahteva za namenitev, ki je opremljena z logotipom in označbo, da gre za tvojo naložbo

* vabilo k namenitvi (v doc formatu)

* predstavitev tvojega namena na spletni strani www.sklad05.si za katero potrebujemo tudi sliko, ki ponazarja namen v elektronski obliki (format 720x340)

Zbiranje sredstev za naložbe

Mladi partner s pomočjo Sklada 05 naslovi ciljne skupine ter zainteresirano javnost (zavezance) za namenitev njihovih 0,5% dohodnine. Med ciljnimi skupinami so lahko družinski člani, sorodniki, prijatelji, prebivalci v lokalni skupnosti, predstavniki poslovnih partnerjev, vključeni posamezniki v organizacijah v katerih mladi partner deluje itd.

Informiranje in obveščanje ciljnih skupin lahko poteka preko elektronskih medijev (socialna omrežja itd.) in v "živo". Obrazci za vsakega mladega partnerja so opremljeni z njegovim logotipom in so na voljo pri mladem partnerju ter na spletni strani www.sklad05.si.

Zavezanci opravijo namenitev z izpolnitvijo zahteve za namenitev - vanjo vpišejo svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka, datum in kraj namenitve, podpis).

Z izpolnitvijo zahteve postanejo zavezanci tvoji podporniki (financerji), čeprav jih namenitev NIČ NE STANE, sredstva sicer ostanejo v državnem proračunu. Namenitev zavezanca je trajna (velja do preklica, smrti zavezanca oz. oddaje novega zahtevka).

Zavezanci oddajo zahteve mlademu partnerju ali jih pošljejo po pošti na naslov Sklada 05 (Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj). Mladi partner s pomočjo Sklada 05 zbira zahteve do (praviloma) 15. decembra tekočega leta, jih preda Skladu 05, ta pa jih odda davčnemu uradu.

Višine in stroški naložb

Najmanjša mesečna naložba, ki jo Sklad 05 izplačuje mlademu partnerju je 20,00 EUR (letno 240,00 EUR) in je odvisen od števila zbranih namenitev. Višina mesečne naložbe navzgor ni omejena.

Osnova za izračun in izplačila 05 Naložbe za mlade je 75% od statistične vrednosti posamezne namenitve za Sklad 05 za preteklo leto (cca. 6,30 EUR za posamezno namenitev v letu 2012). Vsakoletna osnova se prilagodi po pridobitvi podatkov DURSa za preteklo leto. Mladi partnerji omogočajo Skladu 05 možnost vpogleda v dohodninske odmere njihovih množičnih financerjev.

Izplačevanje za preteklo leto (npr. dohodninsko leto 2014) začne Sklad 05 mlademu partnerju v prihodnjem letu (jesen 2015) ko Sklad 05 prejme sredstva s strani DURSa. Na prošnjo mladega partnerja lahko Sklad 05 s pomočjo partnerske banke skuša zagotoviti izplačevanje sredstev že po zaključku zbiranja namenitev.

Mladi partner lahko predlaga spremembo višine izplačil vsakih 6 mesecev v primeru novo zbranih namenitev.

Obdobje za katerega se sklene pogodba (predvideno obdobje izplačevanj) je predmet dogovora (npr. 5 let). Na prošnjo mladega partnerja se s sklenitvijo nove pogodbe doba izplačevanja lahko podaljša za dogovorjeno dobo  (najdlje do dopolnjenega 30. leta mladega partnerja).

Mladi partner nima nobenih drugih ali fiksnih stroškov s sodelovanjem Sklada 05 pri zbiranju namenitev.

Mladi partner Skladu 05 letno poroča o namenski porabi sredstev, informacije o namenski porabi Sklad 05 objavlja na svoji spletni strani.

Informativni izračun

Obrazci

  1. Osnutek pogodbe
  2. Osnutek povabila k namenitvi (ver apr2014)
  3. Osnutek zahteve za namenitev (ver apr2014)

Informacije

Za informacije pišite ali pokličite na:

info@brezdobicka.si              Primož Šporar           GSM 041 684 182

Koristno

Predstavitveni pamflet 05 Naložbe za mlade - št.1

Predstavitveni pamflet 05 Naložbe za mlade - št. 2

Spletna stran programa »Naložbe 0,5%«

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.