Naložbe iz donacij

Predstavitev Programa Naložbe iz donacij

Sklad 05 skupaj s partnerji izvaja program Naložbe iz donacij z namenom vzpodbujanja donacij za financiranje družbenih naložb Sklada 05.

Partnerji Sklada 05 pri programu so lahko pravne ali fizične osebe, ki želijo pomagati Sklad 05 pri zbiranju sredstev za posamezne akcije.

Sredstva se zbirajo tako, da donatorji prispevajo lastna finančna sredstva za izbrano Naložbo iz donacij.

VRSTE DRUŽBENIH NALOŽB

Sklad 05 ločuje med različnimi upravičenimi kategorijami namenov:

1. investicije in nakupi različnih naprav, vlaganje v infrastrukturo itd.

2. ponudba brezplačnih ali subvencioniranih storitev oz. storitev za ranljive skupine

3. naložbe v ljudi (social investment) - stroški usposabljanj, izobraževanj itd.

4. naložbe v razvoj, družbene inovacije, družbeno podjetništvo, zagon družbenih podjemov itd.

ZBIRANJE SREDSTEV

Sklad 05 in partner naslovita ciljne skupine ter zainteresirano javnost, da donirajo. Sklad 05 lahko določi obdobje trajanja akcije.

Donira lahko vsaka fizična ali pravna oseba. V primeru doniranja s strani tujih fizičnih ali pravnih oseb je mogoče preko programa TGE zagotoviti, da je donacija upoštevana kot davčna olajšava.

Sklad 05 lahko sredstva donatorjev oplemeniti, so-financira itd. in pri tem tudi izbere primerno obliko financiranja (hibridna donacija itd.)

DAVČNE OLAJŠAVE ZA DONATORJE

ZAKON o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

59. člen (olajšava za donacije)

(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Sklad 05 je po posebnem predpisu (Zakon o ustanovah) ustanovljen za namene, ki izpolnjujejo pogoje iz 59. člena zakona.

PORABA SREDSTEV TER OCENJEVANJE UČINKA

Sklad 05 zagotavlja namensko porabo zbranih sredstev (predložitev računov itd.).

Sklad 05 razvija načine za ocenjevanje družbenega učinka (social impact) zbranih sredstev.

STROŠKI

Vsaj 90% zbranih sredstev Sklad 05 namensko porabi za s to pogodbo določen namen v obliki neposrednih plačil ali v obliki nakazila donacije.

Partnerji nimajo stroškov s sodelovanjem v programu, tudi ne obveznosti glede števila zbranih donacij.

Partnerji, ki so fizične osebe so oproščeni plačila dohodnine od prejetih donacij.

Postanite partner

Sklad 05 vas kot partnerja vabi k sodelovanja pri programu z namenom, da nam pomagate pri financiranju naših splošnokoristnih dejavnosti.

Sredstva lahko začnemo zbirati v manj kot 7 dneh, za njihovo pridobitev je potrebnih je 5 kratkih korakov:

1. sporočite nam interes za sodelovanje oz. bomo do vas pristopili sami. E-naslov: info@sklad05.si

2. praviloma se bomo dogovorili za obisk in se pogovorili o možnostih sodelovanja

3. pripravimo in podpišemo pogodbo o sodelovanju. Podpisano in izpolnjeno pogodbo (osebni podatki na začetku, člen o skrbništvu ter končni podatki) v dveh izvodih pošljete po pošti na naslov Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj

4. namen predstavimo na spletnem portalu www.sklad05.si

5. pripravimo in izvajamo akcijo ter zagotavljamo namensko porabo sredstev

Koristno

OSNUTKI POGODB O SODELOVANJU V PROGRAMU DONACIJE IZ NALOŽB

Osnutek pogodbe za partnerje, ver. april 2017

Osnutek pogodbe za donatorje, ver. december 2017

PREDSTAVITVE PROGRAMA NALOŽBE IZ DONACIJ

Predstavitev programa Naložbe iz donacij (pdf, v pripravi)

Poročila

2017

Poročilo o izvajanju programa 2017 (v pripravi)

Informacije

Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe

Britof 469, 4000 Kranj

Tel. 04 23 44 804

GSM 041 684 182 (Primož Šporar)

e-pošta: info@sklad05.si

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.